The 2nd IAHR International Workshop on Scour around Hydraulic and Coastal Structures (IAHR-SHCS)

________________________________________________________________________________________
·  Pengzhi Lin
·  Liang Cheng
·  Hongwei An
·  Lu Wang
.  Xiaofeng Liu
·  Robert Ettema
·  David Fuhrman
·  Yee-Meng Chiew
·  Tiago Ferradosa
.  Yorick Broekema
·  Ruihua Nie
·  Dawei Guan
·  Yifan Yang

·  Jianmin Zhang
.  John Harris
- International Scientific Committee
· Chairs
· Weilin Xu
·  Bruce Melville
· Members
·  B. Mutlu Sumer

·  Jinhai Zheng
·  Scott Draper
·  Jun Deng
.  Chao Liu
________________________________________________________________________________________
·  Erik Bollaert
·  Titi Sui
·  Colin Whittaker
.  Xiekang Wang
.  Subhasish Dey
- Local Organizing Committee
· Chair
·  Chao Liu
· Members
· Executive chair
·  Lu Wang
·  Qing Yang
·  Ruidi Bai
·  Xun Han


· Maolin Zhou
·  Jinhua Si
·  Ming Luo
·  Hang Wang
·  Haoyue Zheng
·  Bin Zhang
· Xudong Ma
·  Zhipeng Lin

·  Xufeng Yan
·  Niannian Fan